Задължителни и доброволни застраховки 

Задължителни и доброволни застраховки 

Какво представляват задължителни и доброволни застраховки 

Застраховането е вид правоотношение за защита на имуществените интереси на физически и юридически лица при настъпване на определени събития (застрахователни събития). Това се случва за сметка на парични средства, образувани от внесените от тях осигурителни вноски, задължителни и доброволни застраховки  (застрахователни премии). 

Има четири основни вида застраховки:  

лична застраховка, имуществена застраховка, застраховка отговорност и застраховка финансов риск. 

С лична застраховка се сблъскваме, когато сключваме застраховка например за пътуване в чужбина, отиваме в здравно лечебно заведение (задължителна медицинска застраховка) или се регистрираме за доброволно здравно осигуряване Този тип включва също застраховка злополука и застраховка Живот – продукт, който съчетава застраховка живот и здраве с програма за натрупване на пари. 

Имуществените застраховки включват различни видове застраховки на жилища и автомобили – например застраховка на апартамент с ипотека или каско за Вашия автомобил.  

Може да се каже, че този вид застраховка покрива рисковете от пожар, наводнение, природни бедствия, щети, причинени от трети лица и др. 

Застраховката „Гражданска отговорност” традиционно е най-актуална за юридическите лица, но включва и редица продукти за физически лица. Например, тази категория включва задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС и застраховка „Гражданска отговорност“ за други лица. 

Голяма част от продуктите, свързани със застраховането на финансов риск, са предназначени и за юридически лица.  

Физическите лица могат да се възползват от застраховка за собственост, която осигурява защита срещу риска от загуба на собственост върху недвижим имот в резултат на обявяване на придобивната сделка за недействителна или незаконна. 

Застрахователните компании също предлагат комплексни продукти на клиентите си.  

Един пример за този подход е ипотечното застраховане, което съчетава едновременно три програми – застраховка имущество, живот и собственост. 

Защо имате нужда от застраховка: ние защитаваме живота, здравето, дома и вилата. 

Застраховката няма да предпази от злополуки, природни бедствия, болести и други неприятности. Но ще предпази от неочаквани разходи, ако се случи нещо лошо. Или ще Ви помогне да спестите за нещо добро.  

Задължителни и доброволни застраховки 
Към началото